Zasady korzystania z serwisu

Wstęp

Zasady korzystania z serwisu stanowią prawne podstawy korzystania z tej witryny. Zasady mają charakter porozumienia pomiędzy wydawcą serwisu, którym jest Dariusz Dahm, oraz wszystkimi korzystającymi z niego.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tego serwisu lub uzyskujesz do niego dostęp, wyrażasz zgodę na zobowiązania wynikające z tych zasad. Twoja zgoda dotyczy również poprawek oraz korekt, nawet wówczas, gdy nie wiesz, że takie poprawki lub korekty zostały dokonane. O każdej zmianie zarejestrowany użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową. Ponadto, jeśli korzystasz z konkretnych usług, np.  forum, podlegasz zasadom lub regulaminom określonym dla tych usług. Ich regulaminy są załącznikami do zasad korzystania z serwisu Historie Motoryzacji.Prawa i możliwości użytkowników serwisu Rejestrując się:

 1. zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych danych,
 2. akceptujesz w pełni  zasady korzystania z serwisu,
 3. zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do bazy przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
 4. zobowiązujesz się zawiadomić wydawcę serwisu natychmiast po jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do bazy, serwisu za pomocą Twojego hasła, albo o zarejestrowaniu się w serwisie z Twojego konta pocztowego.
 5. witryna ta nie zawiera treści, z którymi nie powinny się stykać dzieci, ale przeznaczone są dla osób powyżej 13 roku życia. Osoby w wieku poniżej 13 lat nie powinny więc zakładać swoich kont na naszych witrynach.

Odpowiedzialność 

 1. wydawca serwisu, pomimo dokładania wszelkich starań, aby zapewnić kompletność, aktualność i zgodność ze stanem faktycznym prezentowanych na stronach danych, nie gwarantuje ich poprawności, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania prezentowanych danych i powstałe z tego powodu skutki.
 2. prezentowane na stronach serwisu Historie Motoryzacji opinie, analizy i komentarze mogą być interpretowane wyłącznie jako wyraz osobistej wiedzy oraz poglądów ich autorów. Serwis Historie Motoryzacji nie ponosi odpowiedzialności za podjęte na tej podstawie decyzje i ich skutki.
 3. wydawca serwisu  nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w serwisie przez użytkowników, takich jak: informacje, zdjęcia, komentarze lub inne.
 4. użytkownik jest odpowiedzialny za swoje działania i w przypadku naruszeń może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tego tytułu zgodnie z Prawem Polskim.
 5. wydawca serwisu  ma pełne prawo do modyfikowaniausuwania treści dodanych do serwisu przez użytkownika, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności gdy zostaną naruszone zasad korzystania z serwisu.
 6. wydawca serwisu  dokłada wszelkich starań aby treści w serwisie były zgodne z prawami autorskimi oraz z ogólnie przyjętymi normami moralnymi, jednak wydawca serwisu  nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanie w serwisie przez użytkowników.
 7. W serwisie obowiązują zasady kultury wypowiedzi i norm moralnych, które użytkownik zobowiązuje się przestrzegać.

Ograniczenia 

Zabrania się:

 1. działania na szkodę serwisu.
 2. dodawania treści nie zgodnych z prawem polskim oraz normami etycznymi, w szczególności treści pornograficznych, nazistowskich, łamiących prawa autorskie.
 3. wprowadzania „złośliwego kodu“, czyli kodu mającego na celu zniszczenie Serwisu lub wyprowadzenie danych z Serwisu, do Systemu Zarządzania Treścią w Serwisie
 4. obrażania innych użytkowników serwisu.

Komentarze

Komentarze będą kasowane, które są:

 1. obraźliwe,
 2. obrażające autorów bloga, czytelników, komentujących lub inne osoby,
 3. obrażające jakakolwiek grupę społeczną, wyznaniową, etniczną,
 4. niezwiązane z tematem wpisu,
 5. napisane jedynie po to, by zareklamować, pozycjonować jakąś stronę,
 6. naruszające przepisy polskiego prawa,
 7. zawierające wulgaryzmy,
 8. spamem (wielokrotne powtarzanie tej samej lub podobnej treści),
 9. pozbawione logicznej treści,
 10. naruszające powszechnie obowiązujące zasady moralne,
 11. prezentujące treści społecznie szkodliwe,
 12. stanowiące treści reklamowe i/lub promocyjne,
 13. nadużywające pisowni wielkimi literami.
 14. spamem

W komentarzach podpisuj się swoim imieniem, nazwiskiem (chyba się go nie wstydzisz) albo nickiem, zgodnie z opisem pól w formularzu. Nie wpisuj tam nazwy swojej firmy albo frazy, na którą chcesz pozycjonować swoją stronę — pozostawienie takich danych spowoduje zmianę albo skasowanie całego komentarza (zależnie od tego, czy jego treść uznam za przydatną). Uporczywe naruszanie tej części regulaminu spowoduje dopisanie Twojego adresu do czarnej listy i automatyczne odrzucanie komentarzy.

Zastrzegam sobie prawo do moderowania, skracania, publikowania w całości lub fragmentach dodawanych komentarzy.

Prywatność

Dopełnieniem zasad korzystania jest  Polityka Prywatności i zaufania.