Jak wybrać dobry ośrodek szkolenie kierowców?

top

Jak wybrać dobrą szkołę nauki jazdy?

Wybór szkoły nauki jazdy to poważna decyzja. Od niej w dużej mierze zależy powodzenie na egzaminie. Aby wybrać odpowiednią szkołę należy wziąć pod uwagę wiele elementów, które ostatecznie składają się na końcowy sukces. Na co zatem należy zwrócić uwagę? 

Cena kursu

Jeżeli cena szkolenia jest niska i za bardzo odstaje od konkurencji może oznaczać to, że albo kursant ma dużo szczęścia, albo jest to tylko część kosztów, które poniesie. A do ceny końcowej dojdą jeszcze ukryte koszty np. za materiały dydaktyczne, badania lekarskie, itp. Ostatecznie może odbić się to na jakości szkolenia.
 

Czas trwania kursu

Przeciętnie kurs powinien trwać jeden miesiąc, tak aby spokojnie zdążyć przyswoić wiedzę. Jeśli ośrodek robi kurs w jeden lub dwa tygodnie, to kursant powinien się zastanowić czy jest w stanie podołać tylu godzinom zajęć dziennie.
 

System szkolenia teoretycznego

Od 19 stycznia 2013 r. obowiązuje nowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Pojawiły się w nim klipy wideo, kursanci muszą reagować w czasie rzeczywistym na sytuacje na drodze. Zwiększono także do kilku tysięcy bazę pytań egzaminacyjnych.
Wszystko to sprawia, że dotychczasowy sposób nauki, polegający na „wykuciu” kilkuset obowiązujących pytań przejdzie do historii. Zdanie egzaminu teoretycznego będzie o wiele trudniejsze a szanse na to będą miały te osoby, które wybiorą ośrodek nauczający nowoczesnymi, skutecznymi metodami, np. szkolący w Systemie SPS, który powstał specjalnie z myślą o nowej formie egzaminu.
 

Infrastruktura

Plac manewrowy powinien posiadać:
 • wzniesienie umożliwiające ruszanie pod górę,
 • ustawione słupki (instruktor nie musi ich ustawiać tracąc przy tym cenny czas kursanta),
 • oświetlenie wystarczające na tyle, aby można było wykonywać ćwiczenia wieczorem.

Sala wykładowa powinna mieć odpowiednią wielkość oraz być wyposażona we wszystkie pomoce naukowe. Biuro w nowoczesnym ośrodku powinno być skomputeryzowane i służyć wygodzie kursanta.

 

Lokalizacja

Warto wziąć pod uwagę lokalizację i godziny otwarcia szkoły (czy biuro i sale wykładowe mieszczą się w jednej siedzibie, czy nie trzeba zwalniać się z pracy, aby móc coś w nim załatwić itp.).

Zasady nowego egzaminu na prawo jazdy

Nowe testy 2013

Nowe zasady egzaminu na prawo jazdy

Z punktu widzenia osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami, jedną z najważniejszych nowości zapisanych w ustawie o kierujących pojazdami jest nowa forma egzaminu teoretycznego. To nadal forma testu, jednak liczba pytań i sposób ich zadawania zostały zmienione. Dużo trudniejsze może okazać się zaliczenie dzięki metodzie przygotowań polegającej na pamięciowym opanowaniu testów. Teraz do zdania egzaminu teoretycznego konieczna będzie rzeczywista znajomość objętych nim zagadnień.
Nowy egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części:

 • 20 pytań z wiedzy podstawowej wspólnej dla wszystkich kategorii (dwie możliwe odpowiedzi – TAK albo NIE, 20 sekund na przeczytanie treści pytania i 15 sekund na odpowiedź), w tym:
 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty),
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty),
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt);
 • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia (trzy możliwe odpowiedzi A, B, C oraz 50 sekund na odpowiedź) w tym:
 • 6 pytań o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty),
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty),
 • 2 pytania o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt).

Dla każdego z pytań prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź a wskazać ją można tylko do momentu, kiedy upłynie czas przeznaczony na odpowiedź lub osoba zdająca przejdzie do następnego pytania. Nie ma możliwości powrotu do wcześniejszego pytania i zmiany odpowiedzi. Do osiągnięcia pozytywnego wyniku konieczne jest uzyskanie 68 z 74 możliwych punktów.

Warto pamiętać, że nowa forma egzaminu teoretycznego dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy: AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T.

Co było, a co będzie na nowych egzaminach

Kilka informacji jak się zmienił egzamin na prawo jazdy po 19 stycznia 2013 roku. Co było, a co będzie na nowych egzaminach na prawo jazdy. Krótkie zestawianie tych informacji pomoże zorientować się przyszłym egzaminowanym w ich prawach oraz obowiązkach, co pozwoli w przyszłości ustrzec się błędami i nieporozumień.

Co było, a co będzie na nowym egzaminie:

 1. Egzamin dotychczas trwał 25 minut i nowy egzamin trwa tyle samo;
 2. Dowolna ilość czasu na odpowiedź w starym systemie egzaminowania. Nowy system przewiduje maksymalnie 35 sekund czasu na odpowiedź na pierwszych 20 pytań oraz 55 sekund w części specjalistycznej (12 pytań);
 3. Stare testy umożliwiały powrót wstecz do pytań, w nowych nie ma takiej możliwości;
 4. Dopuszczalna liczna błędów w starych testach 2, a w nowych 68 punktów na 74 możliwe, aby zaliczyć test;
 5. W starych testach pytania przedstawiano statycznie, a w nowych są statyczne i wideo klipy;
 6. Stare testy były wielokrotnego wyboru (A/B/C), a w nowych jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź lub wybór między TAK lub NIE;
 7. Stare zasady przystąpienia do egzaminu określały, że kandydat na kierowcę może przystąpić do egzaminu dopiero w dniu osiągnięcie wymaganego wieku, a nowe określają ten okres na miesiąc przed osiągnięciem wymaganego wieku;
 8. Według starych zasad po trzykrotnym niezdaniu egzaminu obowiązkowy był kurs dodatkowy (5 godzin jazd plus egzamin po trzykrotnym niezdaniu egzaminu praktycznego lub 10 godzin plus godzina egzamin po trzykrotnym niezdaniu egzaminu teoretycznego). Nowe zasady przewidują tylko jazdy uzupełniające na wniosek osoby szkolonej/egzaminowanej. Brak obowiązkowych kursów dodatkowych po trzykrotnym niezdaniu egzaminu teoretycznego lub praktycznego.

Kalendarium zmian w egzaminach na prawo jazdy


KALENDARIUM ZMIAN W EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY

 • Egzamin przeprowadzany był przez instruktora nauki jazdy u którego kursant się uczył. Na egzaminie egzaminator był „dodatkiem” i czuwał nad poprawnością przebiegu egzaminu.

1992

 • Powstanie wojewódzkich centrów egzaminowania kierowców. Egzaminy przestały odbywać się w ośrodkach szkolenia. Instruktor został „wyproszony z samochodu” a egzaminator przejął odpowiedzialność za pojazd. Właśnie wówczas wprowadzono place manewrowe a egzaminatorzy zaczęli biegać z linijką na egzaminie.

1997

 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym zastąpiła akt mający swoje korzenie jeszcze w PRL. Prawo o ruchu drogowym z 1983 roku nie różniło się tak radykalnie od dzisiejszej ustawy. Wśród różnic np. kategorie prawa jazdy i przewidziane dla nich progi wiekowe:
  • A, B, M (na pojazdy wolnobieżne) i T – 17 lat,
  •  C – 18 lat, D;
  •  21 lat trolejbusowa.

1998

 • Na mocy nowej ustawy Prawo o ruchu drogowym dotychczasowe centra egzaminowania zostały zastąpione tworzonymi przez wojewodów wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego.
 • Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 18 maja daje możliwość przeprowadzenia egzaminu teoretycznego w formie „wykorzystującej elektroniczne urządzenie egzaminacyjne”, o ile ośrodek nim dysponuje. Była to alternatywa dla podstawowej formy pisemnego testu . Pojawiły się również zmiany dotyczące minimalnej ilości godzin zajęć praktycznych.

1999

 • Zmiana dotycząca egzaminu praktycznego: zamiast „płynne wykonanie parkowania” pojawiło się „możliwa jedna korekta toru jazdy w czasie wykonywania zadania”. Wprowadzono nowe wzory praw jazdy (pomarańczowe laminowane karty identyfikacyjne z jedną fotografią) oraz „zielone” świadectwa kwalifikacji.

2000

 • Kolejny, najważniejszy krok w kierunku egzaminów teoretycznych przeprowadzanych przy użyciu komputerów: według nowych przepisów egzamin teoretyczny do dnia 30 czerwca 2001 r. miał być realizowany jeszcze w formie pisemnego testu, a od dnia 1 lipca 2001 r. już przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego wraz z oprogramowaniem wskazanym przez ministra transportu i gospodarki morskiej. W formie ustnej mógł on być ciągle realizowany w przypadku gdy osoba egzaminowana nie włada językiem polskim lub posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o istnieniu dysfunkcji uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej. Pojawiły się również zmiany dotyczące losowania zadań praktycznych i zmiany w „charakterystyce absolwenta kursu”.

2001

 • W rozporządzeniu ministra transportu i gospodarki morskiej z 13 czerwca podstawową formą jest już egzamin przeprowadzany „przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego wraz z jednolitym oprogramowaniem”. W formie pisemnej można było przystąpić do egzaminu, gdyby system uległ awarii. W formie ustnej mogły zdawać osoby, które nie władają językiem polskim lub posiadają orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu przy użyciu komputera.
 • Zmiana wieku na prawa jazdy kat. A i B. Podniesiono wiek z 17 na 18 lat – ta zmiana wchodzi w życie od 1 czerwca 2002. Dodano również ustęp w ustawie Prawo o ruchu drogowym, pozwalający na uzyskiwanie uprawnień na kat. D od 19 lat przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kat. B.

2004

 • Zmiany dotyczą głównie egzaminatorów (egzamin teoretyczny również z użyciem komputerów, forma pisemnego testu przewidziana na wypadek awarii).

2005

 • Zaktualizowane wzory dokumentów.
 • W rozporządzeniu z 27 października w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów pojawiły się zmiany na egzaminie praktycznym. Pojawiło się „sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy”. Wprowadzone zostają urządzenia rejestrujące przebieg egzaminu.

2006

 • Trasa egzaminacyjna ma być dobierana tak, by obejmowała ulice o minimalnym natężeniu ruchu 400 samochodów na godzinę na pas ruchu w godzinach szczytu.

2009

 • Egzaminator może zakończyć egzamin praktyczny na kat. B i B1 już po 25 minutach, jeśli został zrealizowany program i wynik egzaminu jest pozytywny. Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania „ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu” dołączono do zachowań świadczących o możliwości stworzenia niebezpieczeństwa, zmieniono sposób sprawdzania elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – osoba egzaminowana musi teraz wskazać 2 losowo wybrane elementy w czasie ograniczonym do 5 minut, powinna również wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe. Niewielkie zmiany dotyczące parkowania.

2013

 • Zmiana przepisów związanych ze szkoleniem i egzaminowaniem. Zmiana zasad egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Czas trwania egzaminu teoretycznego 25 min, 32 pytania podzielone na pytania ogólne i specjalistyczne, określony czas na odpowiedź, odpowiedzi jednokrotnego wyboru, brak możliwości powrotu do poprzedniego pytania, zaliczenie egzaminu po uzyskaniu 68 punktów z 74 możliwych do uzyskania.

Nowe formalności na prawo jazdy

PKK czyli Profil kandydata na kierowcę – to od niego wszystko się zaczyna. Kandydat na kierowcę, zgodnie z zamysłem prawodawcy, powinien w pierwszej kolejności skompletować wymagane dokumenty i złożyć je wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy w swoim – czyli właściwym ze względu na miejsce zamieszkania – wydziale komunikacji. Tam otrzyma numer utworzonego dla niego profilu kandydata na kierowcę. Ten numer, w połączeniu z numerem PESEL kandydata, ma pozwolić na pobranie przez OSK danych z profilu kandydata na kierowcę. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by załatwienie formalności związanych z PKK powierzyć pracownikowi wybranego ośrodka szkolenia kierowców, udzielając mu w tym celu odpowiedniego pełnomocnictwa. Pozwoli to uniknąć kolejek i zamieszania, które może się pojawić w wydziałach komunikacji w początkowym okresie obowiązywania nowych regulacji.

Jakie dokumenty potrzebne do uzyskania PKK:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań przewidzianych w ustawie (pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 miesięcy) oraz o niewystępowaniu negatywnych przesłanek, bowiem prawo jazdy nie może być wydane osobie:
  • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  • w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;>
  • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
  • posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;
  • która uzyskała za granicą prawo jazdy, a zostało ono zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia.
 2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane (orzeczenie psychologa nie jest wymagane przy prawie jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T);
 3. Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
 4. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
 5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli kandydat je posiada.

Prawo jazdy – jakie zmiany w 2013 roku

PRAWO JAZDY 2013 – CO SIĘ ZMIENI?

Jakie zmiany na egzaminie na prawo jazdyUstawa o kierujących pojazdami, którą obowiązywać będzie od 10 stycznia 2013 roku, wprowadza zmiany w zakresie kategorii prawa jazdy. Pojawia się nowa kategoria AM, która zastąpi aktualnie obowiązującą kartę motorowerową i pozwoli kierować motorowerami oraz czterokołowcami lekkimi. Kolejną nową kategorią będzie kategoria A2, będąca kategorią pośrednią między A1 i A. Prawo jazdy kategorii A2 pozwoli kierować motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. Motocykl taki nie może jednak powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla. Posiadanie kategorii A2 będzie możliwe po wcześniejszym uzyskaniu prawa jazdy kategorii A.

Zmiany objęły też wymagania wiekowe dla poszczególnych kategorii, które w nowej ustawie prezentują się następująco:

 • 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
 • 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
 • 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
 • 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
 • 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
 • 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E *,
 • 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
  • A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
  • D i D+E*.

*W ustawie przewidziano wyjątki od tych wymogów dla mundurowych zdobywających uprawnienia w ramach pełnionej służby a także dla kierowców zawodowych, którzy ukończyli kwalifikację wstępną albo kwalifikację wstępną przyspieszoną.