Dariusz Dahm

Dariusz Dahm

Toruń, kujawsko-pomorskie, Polska
Dariusz Dahm

Nowe formalności na prawo jazdy

Opublikowano: 16 stycznia 2013, kategoria » Prawo jazdy

PKK czyli Profil kandydata na kierowcę – to od niego wszystko się zaczyna. Kandydat na kierowcę, zgodnie z zamysłem prawodawcy, powinien w pierwszej kolejności skompletować wymagane dokumenty i złożyć je wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy w swoim – czyli właściwym ze względu na miejsce zamieszkania – wydziale komunikacji. Tam otrzyma numer utworzonego dla niego profilu kandydata na kierowcę. Ten numer, w połączeniu z numerem PESEL kandydata, ma pozwolić na pobranie przez OSK danych z profilu kandydata na kierowcę. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by załatwienie formalności związanych z PKK powierzyć pracownikowi wybranego ośrodka szkolenia kierowców, udzielając mu w tym celu odpowiedniego pełnomocnictwa. Pozwoli to uniknąć kolejek i zamieszania, które może się pojawić w wydziałach komunikacji w początkowym okresie obowiązywania nowych regulacji.

Jakie dokumenty potrzebne do uzyskania PKK:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań przewidzianych w ustawie (pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo zaświadczenie o studiowaniu co najmniej od 6 miesięcy) oraz o niewystępowaniu negatywnych przesłanek, bowiem prawo jazdy nie może być wydane osobie:
  • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  • w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu;>
  • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji;
  • posiadającej inny dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym;
  • która uzyskała za granicą prawo jazdy, a zostało ono zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawnienia.
 2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane (orzeczenie psychologa nie jest wymagane przy prawie jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T);
 3. Wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
 4. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
 5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli kandydat je posiada.

Warto przeczytać:

 • Co było, a co będzie na nowych egzaminachCo było, a co będzie na nowych egzaminachKilka informacji jak się zmienił egzamin na prawo jazdy po 19 stycznia 2013 roku. Co było, a co będzie na nowych egzaminach na prawo jazdy. Krótkie zestawianie tych informacji pomoże […]
 • Prawo jazdy – jakie zmiany w 2013 rokuPrawo jazdy – jakie zmiany w 2013 rokuPRAWO JAZDY 2013 – CO SIĘ ZMIENI? Ustawa o kierujących pojazdami, którą obowiązywać będzie od 10 stycznia 2013 roku, wprowadza zmiany w zakresie kategorii prawa jazdy. Pojawia się nowa […]
 • Kalendarium zmian w egzaminach na prawo jazdyKalendarium zmian w egzaminach na prawo jazdy KALENDARIUM ZMIAN W EGZAMINACH NA PRAWO JAZDY Egzamin przeprowadzany był przez instruktora nauki jazdy u którego kursant się uczył. Na egzaminie egzaminator był "dodatkiem" […]
 • Jak wybrać dobry ośrodek szkolenie kierowców?Jak wybrać dobry ośrodek szkolenie kierowców? Jak wybrać dobrą szkołę nauki jazdy? Wybór szkoły nauki jazdy to poważna decyzja. Od niej w dużej mierze zależy powodzenie na egzaminie. Aby wybrać odpowiednią szkołę należy wziąć pod […]
Podziel się

Jeden komentarz

Więc, co o tym myślisz?

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jakie zmiany na egzaminie na prawo jazdy
Prawo jazdy – jakie zmiany w 2013 roku

PRAWO JAZDY 2013 – CO SIĘ ZMIENI? Ustawa o kierujących pojazdami, którą obowiązywać będzie od 10 stycznia 2013 roku, wprowadza...

Zarabiający blog
Jak na własnym blogu zarobić w internecie?

Zarabianie na własnym blogu, zarabianie w internecie czy to możliwe? Ten artykuł przybliży Ci możliwości zarabiania w internecie na własnym...

Zamknij